• radnicni-listy-865_denik-605

  Radniční listy. Komu slouží?

  Text byl zveřejněn v Radničních listech 8/2015. Téma i výběrové řízení budeme i nadále sledovat.

  Jaké informace by měly uvádět? Kolik místa věnovat informacím a kolik inzerci? Jak udržet politickou neutralitu? Dáme prostor zpravodajství (aktualitám, článkům) nebo publicistice (názorům zastupitelů, odborníků, občanů)? S podobnými otázkami se v lednu 2015 rozběhla neukončená diskuse nad koncepčními změnami olomouckých Radničních listů. Vyústěním série překotných změn bylo rozhodnutí primátora o zařazení strany pro názory opozičních zastupitelů. Brzy také bude znám výsledek soutěže na nového vydavatele (uzávěrka přihlášek je 31. 8. 2015).

  První ze dvou rovin problému se týká zveřejňování názorů zastupitelů. Po apelu opozice byla do dubnového čísla zařazena dvoustrana pro zastupitele. Obsahově kolísavý prostor pro (většinou) věcné příspěvky jednotlivých stran nastartoval bouřlivou diskusi. Další měsíc byla rubrika zrušena. I přes ohlasy opozičních zastupitelů a odvolávání na tiskový zákon se vedení města dlouho ošívalo prostor uvolnit.

  V červenci pak přišlo oznámení pana primátora, že se do zpravodaje vrací stránka (pouze) pro opoziční zastupitele. Od srpnového čísla si tak můžete přečíst i tento redakčně neupravovaný komentář. Všichni můžeme jen doufat, že je to rozhodnutí definitivní, či alespoň dlouhodobé. Diskuse nad koncepční podobou listů totiž od ledna neproběhla a zatím ani nebyla avizována.

  Druhou rovinou „problému“ Listů jsou samotné podmínky jejich vydávání. Radnice s velmi nahnutým rozpočtem vypsala soutěž, která stanovuje podmínky novému vydavateli. Současný i budoucí vydavatel s redakcí o dvou lidech dostane 364 953,- Kč měsíčně (na zpracování, tisk i distribuci). A k tomu návdavkem veškeré příjmy z inzerce, které mohou dle ceníku a počtu inzerátů činit zhruba 300 000,- Kč. Měsíčně tak město s obrovským dluhem posílá vydavateli necelého tři čtvrtě milionu.

  Samotná veřejná soutěž je stejně zamaskovaná, jako podrobnosti o vydávání periodika. Když jsem se jako zastupitel a člen redakční rady zajímal o zadání soutěže, byl jsem upozorněn, že si vedoucí oddělení veřejných zakázek myslí, že by se tyto informace před zveřejněním výzvy „neměly příliš šířit.“ Po zveřejnění soutěže pak informace nebyly otevřeně veřejně dostupné online a po mé prosbě o zaslání smlouvy a podmínek soutěže bylo řečeno, že se mám na magistrát „stavit s flashkou“. Otevřená radnice 2.0.

  Radniční listy jsou zpravodajem, který je primárně určen ke komunikaci volených politiků s jejich politickými zástupci. Samotné pozadí vydávání tohoto periodika, které do schránek dostává 55 000 domácností, však ukazuje, že otevřená a přímá komunikace s občany je nedosažitelná, nebo žádoucí. Je tedy celkem možné, že soutěž vyhraje opět stejná firma a koncepční diskuse o radničním periodiku nikdy neproběhne. Nebo se mýlím? Pokud chcete i vy, občané, vyjádřit své názory a vést na těchto stránkách se svými politiky dialog, napište svému primátorovi a členům redakční rady.

  Detailnější text o Radničních listech přineseme tento týden na těchto stránkách.

 • Kasino v Hodolanech

  Stop hazardu

  Aktuální stav hazardu v Olomouci

  Celkový počet adres, kde lze provozovat herní automaty a videoloterijní terminály klesl z původních 113 míst na 57 adres (+ 14 dočasně povolených adres do konce roku 2014).

  Počet automatů a videoloterijních terminálů byl před r. 2013 v Olomouci na úrovni cca 1300 – 1500 ks. V květnu 2014 pak dle dat Ministerstva financí počet těchto přístrojů činil 1299 ks. Celkový počet automatů se tedy v Olomouci dosud příliš nesnížil. Na jeden automat tak v Olomouci připadá 77 obyvatel, což je v ČR druhé nejnižší číslo a tedy nejhorší místo (hned po Teplicích).

  Stávající regulace hazardu v Olomouci je tedy pouze dílčí a stále nám ve městě zanechává hustou síť heren. Navíc v Olomouci došlo k paradoxnímu jevu, kdy byla mezi povolené adresy nově zařazena místa, kde dochází k velkému soustředění osob, včetně dětí a mládeže. Jedná se především o obchodní centrum Galerie Šantovka s kasinem firmy Kajot, které je navíc naprosto nevhodně situováno poblíž dětského koutku a naproti divadlu, do kterého jsou masově sváženi žáci na školní představení z celé Olomouce i okolních obcí.

  Vrcholem nejasné politiky v regulaci hazardu je pak prodej budovy Hodolanského divadla firmě Endl+K, která jej přestavuje na velké kasino. Opět jde přitom o dobře přístupnou lokalitu, zpřístupněnou veřejnou dopravou, ať již zastávkami MHD či blízkostí autobusového nádraží. Soustředění hazardních her do přísnějšího prostředí kasin přitom má smysl za předpokladu, že tato budou lokalizována mimo veřejná místa (např. historické centrum města či obchodní centra), jakož i mimo obydlené oblasti a přístupná pouze individuální dopravou.

  Co konkrétně navrhujeme?

  Smysluplná regulace hazardu je možná jen při změně celostátní koncepce a příslušné legislativy, která vyvede Česko z hazardního ráje na standardní evropskou úroveň. Například každý hráč má mít vlastní registraci, na VLT automatech bude možné prohrát nejvýše dva tisíce za hodinu a herny i kasina budou mít omezené otvírací hodiny. Na určitý počet obyvatel by měl být určitý počet heren (pozn. hovoří se o jedné herně na 20 tisíc obyvatel). Uvedené změny jsou v přípravě a mají být součástí nového loterijního zákona, který by měl vstoupit v platnost od 1. ledna 2016, a to v případě optimistické varianty …

  Za stávajícího stavu věci je nanejvýš žádoucí, aby v Olomouci dostali slovo občané a prostřednictvím referenda se vyjádřili zda si přejí „nulovou toleranci“ tvrdého hazardu, tedy úplný zákaz hracích automatů – VHP i VLT strojů ve svém městě. Referendum k hazardu je zapotřebí uspořádat v termínu komunálních voleb, tedy 10. a 11. října 2014.

  Výhledově je zapotřebí maximálně možně eliminovat negativní dopady tvrdého hazardu, a to prevencí, sociální prací a vytlačováním hazardního průmyslu z města. Ve spolupráci se státem, krajem a sousedními obcemi je nutné soustředit provozování hazardu do několika málo lokalit mimo obydlené oblasti Olomouce.

  Více informací o referendu a iniciativě Olomouc bez hazardu

 • Zapojení občanů

  Zapojení občanů

  Aktuální situace

  Statutární město Olomouc je v otázce zapojení občanů do rozhodování jedním z konzervativních měst, která tuto možnost využívají jen omezeně. Na webu www.olomouc.eu zveřejňuje v souladu se zákonem vyžádané smlouvy a na www.rozpocet.olomouc.eu zveřejnilo rozklikávací rozpočet města – jde však o pouhý zlomek toho, co může dělat samospráva směrem k občanům.

  Transparentní radnice zahrnuje velkou škálu možných opatření – online přenosy ze zastupitelstva, včasné zpřístupňování zápisů z jednání rady a zastupitelstva, zveřejňování podkladů před jednáními, plné zveřejňování smluv města, jeho organizací (např. TSMO, SK Sigma, Moravské divadlo, Správa nemovitostí, DPMO, Aquapark, ZOO, Lesy města…) a soukromých subjektů nebo přehledný rozklikávací rozpočet městských organizací.

  Součástí „chytré“ samosprávy mohou být také další opatření, která jsou zaváděna už i v českých městech a v Olomouci zásadně chybí. E-government, participativní rozpočty nebo podpora družstevního podnikání jsou jen malou součástí toho, co místní politici mohou vykonat pro občany, aby jim umožnili podíl na rozhodování ve věcech veřejného zájmu.

  Jaké jsou naše cíle

  • vytvořit koncepci „transparentní radnice“ pro 21. století, který jasně popíše cíl a postup pro přechod města a jeho organizací na model transparentní organizace
  • zavést opatření pro účinnější občanskou kontrolu práce politické reprezentace
  • vyšší míra zapojení občanů (jednání ZMO, přenosy, konzultace, veřejné debaty, místní referendum)

  Co budeme prosazovat

  • zavedení participativního rozpočtu, kdy o využití speciálně vyčleněné částky městského rozpočtu mohou rozhodovat sami občané
  • iniciaci veřejných diskusí k zásadním otázkám, jako jsou výrazné stavební zásahy do tváře města
  • využití institutu místního referenda v závažných celoměstských otázkách
  • aktivní a včasné informování veřejnosti (využívat anket, dotazníků, radničních listů, emailových newsletterů, elektronický systém monitorování a vyhodnocování podnětů od občanů)
  • podporu spolků, např. poskytováním prostor pro jejich činnost
  • zavedení městské tripartity – pravidelná setkávání zastupitelů, podnikatelského sektoru a občanů
  • transparentní a otevřené účty a účetnictví magistrátu a městských organizací a firem všude, kde to umožňuje zákon, včetně plného zveřejňování smluv
  • online přenosy zasedání zastupitelstva, včetně jejich vytvoření internetového archivu
  • změnu jednacího řádu ZMO tak, aby měli občané možnosti přihlásit se do diskuse kdykoliv i během jednání
  • maximální elektronizaci veřejné správy a automatické zveřejňování dokumentů, k nimž mají občané právo na informace
 • Motivace k třídění odpadů

  Revoluce v odpadech

  Aktuální stav

  Od 1. ledna 2014 je v Olomouci účinná nová obecně závazná vyhláška č. 6/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tato vyhláška zvýšila sazbu místního poplatku za provoz výše uvedeného systému na částku 660,- Kč za rok oproti předešlým necelým,- 500 Kč. Tato nová částka dle textu vyhlášky odráží skutečné náklady obce na sběr a svoz netříděného odpadu.

  Statutární město Olomouc využilo pro stanovení platby za komunální odpad tzv. kapitační platbu, tj. platbu „na hlavu“, kdy místní poplatek platí každý občan obce, případně i další definované osoby, a to bez ohledu na to, kolik směsného komunálního odpadu skutečně vyprodukuje. Olomoucí zvolená cesta není pro obyvatele příliš motivační, takže kdo nemá sám od sebe zájem množství vyprodukovaného nevytříděného komunálního odpadu minimalizovat, není žádným nástrojem k takovému jednání motivován.

  Přitom právě ekonomické nástroje, kdy prostřednictvím nejrůznějších poplatků, nebo naopak úlev jsou členové společnosti inspirováni k tomu, aby se nějak chovali, jsou těmi nejúčinnějšími, neboť jsou dobrovolné a pouze dotčená osoba se sama rozhodne, zda se způsobem, který jí přináší určité benefity, bude chovat, či nikoliv.

  Co chceme řešit

  • revizi odpadové politiky v Olomouci
  • zavedení motivačního systému plateb za směsný komunální odpad
  • zvýšení vytříděného bioodpadů

  Jak to chceme řešit

  • vypracujeme systém úlev z placení poplatku, který zohlední skutečně vyprodukované množství komunálního odpadu a zvýhodní ty občany, kteří odpad třídí, případně kteří se snaží předcházet jeho vzniku, před těmi občany, kteří množství jimi vyprodukovaného poplatku neřeší
  • prosadíme revizi odpadové politiky, která ročně stojí daňové poplatníky 124 milionů korun (srovnatelně velký Hradec Králové platí 46 milionů)
  • zajistíme větší dostupnost kontejnerů na bioodpad
 • Tramvajová trať na Nové sady

  Kvalitní MHD a cyklodoprava

  Aktuální situace

  Dopravní politika je jednou z nejkomplexnějších oblastí, kterým se město věnuje a je také jednou z nejčastějších investičních segmentů městské správy. Na jedné straně stojí obsáhlé investiční projekty, které závisí na spolupráci města, Olomouckého kraje a Správy silnic a dálnic. Na straně druhé je samotná agenda oprav a budování infrastruktury. K problematickým investičním projektům patří například rekonstrukce olomouckého přednádraží nebo Dolního náměstí.

  Veškeré investice a projekty mají jedno společné – nejsou vytvářeny s ohledem na dlouhodobou koncepci nebo vizi mobility, která je běžná ve vyspělých městech v zahraničí, ale také v ČR (v Praze ji prosazuje sdružení Auto*mat, ale i Centrum dopravního výzkumu). Investiční projekty vyplývající z plánu mobility jsou vedeny jasnou prioritou podpory kombinované dopravy pěší, cyklistické a městské hromadné dopravy a podporují vzájemnou prostupnost a návaznost. Součástí plánu mobility jsou také řešení vedoucí ke zklidnění dopravy (snížení rychlosti na 30km/h), budování cykloobousměrek, kruhových objezdů nebo snížení možných kolizí na zastávkách MHD.

  Olomouc se bude v nejbližší budoucnosti potýkat hned s několika klíčovými dopravními projekty a přestavbami, ať už je to tzv. východní tangenta (východní obchvat města) nebo rekonstrukce ulice 1. Máje. Významnou roli v napojení infrastruktury v rámci mikroregionu bude mít projekt ITI, které může finančně podpořit zásadní rozvoj dopravní provázanosti regionu Olomouc – Prostějov – Přerov.

  Důležitou součástí budoucího směřování Olomouce v oblasti dopravy je stanovení priorit, vytvoření plánu mobility a podpora vize 25 (zvýšení poměru cyklodopravy na 25% z celkového počtu). Zásadní roli kromě podpory cyklodopravy bude také řešení MHD (kvalitní a navazující MHD jako jako plnohodnotná alternativa k individuální automobilové dopravě) a revize parkovacích kapacit v centru města.

  Jaké jsou naše cíle

  • prosazení propojené a dostupné MHD
  • usměrnění motorové dopravy v centru
  • podpora pěší a cyklodopravy
  • vytvoření plánu mobility a dopravní koncepce města na 10 let

  Co budeme prosazovat

  • vytvoření plánu mobility a dopravní koncepce pro město Olomouc
  • využití investičního plánu ITI při financování infrastrukturních projektů (autobusové nádraží, přednádraží apod.)
  • zapojení obyvatel a podnikatelů při zpracování mapy problematických dopravních řešení a zajištění nápravy
  • podpora cyklodopravy (viz. samostatný bod)
  • bezodkladné dokončení tramvajové trati č. 3 na Nové sady
  • omezení motorové dopravy v centru města (Zóny 30, zóny bez aut, značení)
  • rozšíření pěších zón a opatření pro bezpečnost chodců (vyvýšené ostrůvky)
  • zvýšenou pozornost managementu parkovacích ploch (vyšší využití parkovacích ploch a domů s intervencí města)
  • vytvoření plánu na obnovení tramvajové trati k Fakultní nemocnici
  • zrušení parkoviště a zavedení pěší zóny na Nám. Republiky
1. stránka z celkem 212